Informasjon om Rentarage

Betingelser for bruk

Rentarage betingelser for bruk

Betingelser for bruk
Rentarage.com er en sosial markedsplass som tilrettelegger for at brukere kan leie garasjer og verktøy/utstyr av hverandre. Tjenesten kan kun brukes i henhold til disse brukerbetingelsene. Tjenesteleverandøren reserverer seg muligheten for å endre disse betingelsene ved behov. Gjeldene betingelser for bruk vil være tilgjengelig på Rentarage.com.

Innholdsrettigheter
Brukerne beholder selv rettigheter til all tekst, bilder og annet innhold som de skaper på tjenesten. Brukerne tillater andre å bruke innholdet i henhold til tjenestens formål og videre tillatelse til at tjenesteleverandøren kan lagre informasjon og data og gjøre endringer etter behov for tjenesten eller studier. Brukerne tillater at tjenesten bruker innholdet til markedsføring. Andre rettigheter overføres ikke fra brukerne hvis ikke annet er avtalt. Ansvar for innhold tilfaller brukeren som har skapt innholdet i tjenesten. Tjenesteleverandøren har rett til og fjerne innhold som den anser nødvendig.

Ansvar
Det gis ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet eller bruk. Brukerne er selv ansvarlige for sine handlinger i tjenesten og bør vurdere troverdighet med andre brukere før de utfører handlinger sammen. Ved utleie forsikres garasjer og utstyr i henhold til gjeldende forsikringsvilkår av utleier. Bruk av leid garasje og utstyr gjøres på eget ansvar. Tjenesteleverandøren vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skade som kan påføres bruker. Brukeren kan ikke lagre noe informasjon eller data i tjenesten mot forventning om at den blir værende.
Leietaker påtar seg ansvaret for å dekke eventuelle skader estimert til under 3000 kr eller dersom skaden skjer som følge av feil bruk.

Leie av garasje
Garasjene og eventuell utstyr/verktøy tilbudt på Rentarage eies av tredjeparter, og er ikke inspisert eller vedlikeholdt av Rentarage, med mindre annet er særskilt angitt. 
Du plikter å undersøke tingen nøye før du tar den i bruk. Dersom du oppdager skader i forbindelse med undersøkelsen må du varsle Rentarage umiddelbart, samt dokumentere skaden med for eksempel bilde. Dersom du unnlater å varsle skader i samsvar med dette punkt, og likevel tar tingen i bruk, kan Rentarage legge til grunn at skaden(e) oppstod under din leieperiode, og kan holde deg ansvarlig for disse skadene. 
Hvis du etter undersøkelsen eller senere mener at garasjen ikke er trygg nok til å kunne brukes, må du ikke bruke garasjen. I slike tilfeller ber vi om at du tar kontakt med Rentarage umiddelbart.
Før garasjer tas i bruk, anbefaler Rentarage at du og utleier sammen går over lokalet og definerer utstyr som er inkludert i leien, samt gir eventuelle instruksjoner for bruk. Eventuelle avtaler som gjøres under befaring, burde nedfelles skriftlig i samtale mellom partene og bekreftes i Rentarages meldingssystem mellom partene.

Betaling
Leieforhold skal betales gjennom Rentarages betalingstjeneste. Betalingsløsningen er levert av Stripe. Ved bruk av Rentarage gir du oss rett og tilgang til og lagre kortopplysninger hos vår betalingsleverandør under og etter leieforholdet i en periode som er tilstrekkelig for å kunne gjøre opp for utgifter og inntekter som tilfaller leietaker. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, forlengelse av leietid ved overskridelse av leietid, eventuell egenandel på forsikring, og dekning av skader under forsikringsgrensen. 

Fjerning av bruker
Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne brukere fra Rentarage.com og fjerne tilgang til bruk av tjenesten uten spesiell begrunnelse eller rett til kompensasjon. Avtaler og betaling utenfor tjenesten bryter med våre retningslinjer og vil medføre utestengelse, samt vil gjøre at forsikring etc opphører.

Andre betingelser
Informasjon og veiledning i vårt Hjelpesenter gjelder også som retningslinjer for bruk av tjenesten.